Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista

Úvodná poznámka Pána Ježiša Krista pre každého perspektívneho čitateľa tejto knihy.

“Prv než sa akýkoľvek perspektívny čitateľ vážne pustí do čítania Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, zaznamenaného v tejto knihe, mal by si byť vedomý nasledujúcich dôležitých faktov:”

“1. Pán Ježiš Kristus si slobodne zvolil použiť vyjadrovaciu formu v tretej osobe, a nie v prvej osobe, ako by čitateľ možno očakával. Hlavným dôvodom tejto voľby je uchovanie slobody voľby každého čitateľa prijať alebo odmietnuť to, čo je napísané v tejto knihe. Použitie vyjadrovacej formy v prvej osobe, ako napríklad: ,hovorím‘, ,vyhlasujem‘, ,konám‘ atď., má prikazovaciu, prinucovaciu, nespornú, vnucovaciu a nariaďovaciu konotáciu. Pravá Prirodzenosť Pána Ježiša Krista neobsahuje vôbec žiadny sklon čokoľvek komukoľvek prikazovať, vnucovať, nariaďovať, kohokoľvek k čomukoľvek prinucovať alebo kohokoľvek čímkoľvek zastrašovať. Táto Prirodzenosť pozostáva z Absolútnej Slobody a Nezávislosti. Ak niekto pôsobí zo stavu tejto Absolútnej Slobody a Nezávislosti, nikdy sa nemôže vyjadriť žiadnym iným spôsobom než vo forme slobody a nezávislosti. Prikazovať, nariaďovať, vnucovať atď. by znamenalo znásilňovať túto Prirodzenosť. Použitie vyjadrovacej formy v tretej osobe odstraňuje teda túto nežiadúcu konotáciu a postranný účinok.”

“Ďalším dôležitým dôvodom tejto voľby je objasnenie na príkladoch a ilustrovanie postoja pravej poníženosti, skromnosti a pokory. Ak pravé duchovné princípy života vyžadujú, aby ľudia a ľudské tvory boli pokornými a skromnými, je len prirodzené, že Absolútny Zdroj všetkých pravých duchovných princípov – Pán Ježiš Kristus – dáva Svoj vlastný príklad takejto skromnosti, pokory a poníženosti. Jednou zo základných čŕt Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista je Absolútna Nevinnosť, Poníženosť, Skromnosť a Pokora. Kvôli tejto základnej črte môže mať Pán Ježiš Kristus vzťah ku komukoľvek len z pozície tejto vlastnosti. Nemôžete mať vzťah z pozície niečoho, čo nemáte. Vzťah môžete mať len z pozície niečoho, čo máte. Toto je všeobecný princíp akéhokoľvek vzťahu. Použitie vyjadrovacej formy v tretej osobe pomáha zdôrazniť tento dôležitý postoj.”

“2. Existuje dôležitý duchovný dôvod, známy len Pánovi Ježišovi Kristovi, prečo si zvolil Dr. Petra Daniela Francucha za sprostredkovateľa prenosu Nového Zjavenia pre túto dobu. Peter je niekto, koho rodnou rečou nie je angličtina a kto nikdy formálne neštudoval anglický jazyk. Gramatická štruktúra akéhokoľvek jazyka, a obzvlášť jazyka anglického, kladie príliš mnoho obmedzení na vyjadrovanie duchovných ideí. Tieto obmedzenia sú využívané negatívnym stavom na deformovanie, prekrucovanie a falšovanie pôvodného rýdzeho významu týchto ideí. V záujme vyhnutia sa tomuto nebezpečenstvu je občas nutné porušiť gramatické štruktúry a pravidlá používaného jazyka.”

“Pán Ježiš Kristus sa rozhodol použiť Petrov unikátny a špecifický spôsob vyjadrovania, jeho jazyk a spôsob, akým formuluje svoje myšlienky, na vyloženie princípov Nového Zjavenia. Pánovi Ježišovi Kristovi sa veľmi dobre hodí použitie presne takého spôsobu myslenia, cítenia, vyjadrovania ideí, takej vetnej štruktúry a takých slov, ktoré používa Peter. Peter, taký, aký je a spôsob jeho myslenia, cítenia a vyjadrovania sa je integrálnou časťou jeho poverenia a poslania – byť presne takýmto. Nie je to náhoda, že v minulosti boli všetky Petrove snahy podniknúť systematické formálne štúdium anglického jazyka a gramatiky vždy zmarené. Účelom tohto bolo vyhnúť sa kontaminácii strnulými gramatickými pravidlami pri vyjadrovaní akýchkoľvek ideí.”

“Nech si je čitateľ vedomý toho, že keby Pán Ježiš Kristus potreboval vyjadriť Seba Samého/Samu inak a – podľa názoru niektorých čitateľov – prijateľnejším a gramatickejším spôsobom, nepochybne by si zvolil nejakého znalca anglického jazyka alebo niekoho, kto by bol schopný dôslednejšie dodržiavať tieto pravidlá. No taká voľba by sa celkom minula cieľa.”

“Ľudské tvory budú mať vždy tendenciu nachádzať nejaké ospravedlnenie, prečo nesúhlasiť alebo nečítať, alebo nerealizovať to, čo čítali v tejto alebo v niektorej inej knihe Nového Zjavenia. Niektoré z nich sa ľahko odvrátia kvôli nejakým – podľa ich názoru – nevhodným výrazom alebo slovám, alebo myšlienkam, alebo kvôli spôsobu, akým sú formulované a podávané. Také ľudské tvory majú nadmernú potrebu vyjadrovať veci svojimi vlastnými slovami, svojimi vlastnými myšlienkami a svojím vlastným poňatím toho, ako by sa veci mali formulovať. Z tej pozície majú naliehavé nutkanie také knihy prepisovať, vydávať ich, nahradzovať použité slová nejakými inými, aby zahmlili alebo odstránili pravý zámer, s ktorým boli pôvodné slová zvolené. Opätovne sa pripomína, že keby si Pán Ježiš Kristus želal použiť slová toho druhu na vyjadrenie Svojho Nového Zjavenia, nepochybne by si zvolil niekoho, kto by ho bol schopný vyjadriť iným spôsobom než tým, ktorý je použitý v tejto knihe.”

“Jestvujú dôležité, ľudskému rozumu nepochopiteľné, duchovné dôvody, prečo si Pán Ježiš Kristus zvolil tento spôsob podania ideí Nového Zjavenia, ktorý sa odráža v Petrovom spôsobe reči, jazyka, vyjadrovania a spôsobe myslenia. Kvôli týmto dôležitým duchovným dôvodom, po predložení konečnej verzie rukopisu na vytlačenie a publikovanie alebo po jej predložení na čítanie, ak sa kedykoľvek – v prítomnosti či v budúcnosti – ktokoľvek pokúsi revidovať alebo upravovať, alebo zamieňať akékoľvek slová, alebo čokoľvek meniť v tejto knihe, okrem zrejmých typografických, pravopisných či mechanických chýb, bude deformovať alebo dokonca falšovať pravý zmysel tejto knihy.”

“Akékoľvek zmeny alebo dodatky v tomto ohľade, ak vôbec nejaké budú, musia prísť priamo od Pána Ježiša Krista. Koniec koncov, je to Jeho/Jej kniha. A také zmeny či dodatky by mali, samozrejme, opäť prísť cez Petra. Keď alebo ak Peter nebude už viac k dispozícii na vykonávanie tejto dôležitej práce, vtedy a len vtedy bude Pánom Ježišom Kristom zvolený niekto iný pre prenos novej knihy alebo kníh, ktoré by boli logickými pokračovaniami, ale nie revidovaním (v rámci jej obsahu) tejto knihy.”

“3. Aby bolo možné túto knihu pri jej čítaní náležite chápať, vyžaduje sa určité oboznámenie sa s predchádzajúcimi prácami prenesenými prostredníctvom Petra. Deväť predošlých kníh tohto druhu možno v skutočnosti považovať za prípravu a úvod k tejto knihe. Z tohto dôvodu, ak čitateľ/čitateľka zamýšľa čítať túto knihu bez akéhokoľvek predchádzajúceho oboznámenia sa s niektorými z predošlých kníh napísaných Petrom, mal/mala by sa pripraviť na najväčší šok svojho života. Nebude ľahké prijať čokoľvek, čo je v tejto knihe zjavené.”

“No ako vždy, ak čitateľ/čitateľka má svoju myseľ otvorenú a je ochotný/ochotná opustiť akékoľvek predpojaté idey svojich vlastných očakávaní a svojich vlastných osvojených náhľadov, názorov, náboženstva, filozofie alebo čohokoľvek, čo má a pristúpi k tomuto čítaniu s pozitívnym a dobrým úmyslom, kvôli poučeniu a zmene, bude požehnaný/požehnaná múdrosťou chápania, prijatia a aplikovania všetkého, čo je zjavené v tejto knihe.”

“Niektorí čitatelia sa možno budú sťažovať, že v tejto knihe je priveľa nadbytočného. Čitatelia tohto druhu by mali byť poučení o tom, že určitá duchovná idea je veľmi často podkladom pre mnoho rozmanitých faktorov. Keď sa skúma každý faktor zvlášť, je potrebné taký princíp opätovne uviesť a zopakovať. Vo filozofickom zmysle toto nie je nadbytočnosť, ale pohľad na princíp, o ktorom je reč, z celkom inej perspektívy. Pamätajte, prosím, na tento fakt pri čítaní tejto knihy.”

“A nakoniec, je nesmierne dôležité, aby sa táto kniha čítala postupne – od prvej kapitoly po poslednú – bez ich preskakovania či bez toho, žeby sa začala čítať nejaká kapitola, kým nie sú najskôr prečítané kapitoly predchádzajúce. Jedna kapitola nasleduje za druhou a každá nasledujúca kapitola je postavená na tom, čo bolo zjavené v predchádzajúcej kapitole. Preskočenie predošlých kapitol môže teda spôsobiť stratu súvislosti obsahu čítanej kapitoly s kontextom Nového Zjavenia. Pán Ježiš Kristus sa okrem toho vracia k niektorým témam, ktoré boli rozoberané v predošlých kapitolách a rozpracováva ich alebo zjavuje niektoré ich iné aspekty neskôr. Čítanie týchto tém bez akejkoľvek spojitosti s ich počiatočným zjavením by sťažilo ich náležité chápanie.”

“Ďakujem vám za čítanie a zváženie toho, čo tu bolo zjavené.”

Toto posolstvo prišlo ku mne ako slovo Pána Ježiša Krista potom, čo bol 18. mája 1988 dokončený prenos poslednej kapitoly tejto knihy. Bolo mi poradené umiestniť ho na začiatok tejto knihy, aby ju uviedlo.

Santa Barbara, Kalifornia, USA

  1. mája 1988 o 6.46 popoludní (18.46)

PhDr. Peter D. Francuch – sprostredkovateľ prenosu

služobník a nasledovník Pána Ježiša Krista

Autorské práva týchto kníh patria iba Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo. Vo všeobecnosti tieto knihy sú vo verejnom užívaní, voľne a slobodne k dispozícii pre všetkých.