Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista

OBSAH

Úvodná poznámka Pána Ježiša Krista pre každého perspektívneho čitateľa tejto knihy i
PRVÁ KAPITOLA
Rozdiely medzi Zjavením Ježiša Krista a Novým Zjavením Pána Ježiša Krista 1
DRUHÁ KAPITOLA
Prirodzenosť Pána Ježiša Krista 16
TRETIA KAPITOLA
Zrada kresťanstva 32
ŠTVRTÁ KAPITOLA
Druhý Príchod Pána Ježiša Krista 59
PIATA KAPITOLA
Princípy a aplikácie Novej duchovnej hypnoterapie a proces vchádzania dovnútra 75
ŠIESTA KAPITOLA
Tajomstvo pseudo-tvorcov 105
SIEDMA KAPITOLA
Pojem Antikrista 134
ÔSMA KAPITOLA
Posledný Súd 161
DEVIATA KAPITOLA
Význam Poslednej Večere 179
DESIATA KAPITOLA
Aktualizácia, modifikácia a znovu definovanie duchovných zákonov 190
JEDENÁSTA KAPITOLA
Pojmy hriechu a ľudských problémov 219
DVANÁSTA KAPITOLA
Poňatie života vo všeobecnosti, a ľudského života zvlášť 263
TRINÁSTA KAPITOLA
Ako prežiť ľudský život 333
ŠTRNÁSTA KAPITOLA
Dopad Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista na Stvorenie, na Zónu Vymiestnenia a na ľudský život 364
PÄTNÁSTA KAPITOLA
Tajomstvo Nového Zjavenia 379
ŠESTNÁSTA KAPITOLA
Praktizovanie Nového Zjavenia 392
SEDEMNÁSTA KAPITOLA
Umiestnenie planéty Nula, ľudských tvorov a ľudstva vo vzťahu ku všetkému ostatnému 415
OSEMNÁSTA KAPITOLA
Nový život pozitívneho stavu 429
DEVÄTNÁSTA KAPITOLA
Život po ľudskom živote 455
DVADSIATA KAPITOLA
Tajomstvo sexuality vo všeobecnosti, a ľudskej sexuality zvlášť 464
DVADSIATA PRVÁ KAPITOLA
Tajomstvo Stvorenia a Zóny Vymiestnenia 498
DVADSIATA DRUHÁ KAPITOLA
Tajomstvo narodenia, smrti, vzkriesenia, znovuzrodenia, transfigurácie a transformácie 519
DVADSIATA TRETIA KAPITOLA
Ako Pán Ježiš Kristus vládne nad Svojim Stvorením, Zónou Vymiestnenia a planétou Nula 541
DVADSIATA ŠTVRTÁ KAPITOLA
Desať Prikázaní znovu navštívených 556
DVADSIATA PIATA KAPITOLA
Tajomstvo Desiatich Duchovných Princípov 583
DVADSIATA ŠIESTA KAPITOLA
Modlitba Pána znovu navštívená 591
DVADSIATA SIEDMA KAPITOLA
Tajomstvo Novej Modlitby, sformulovanej Pánom Ježišom Kristom 607
DVADSIATA ÔSMA KAPITOLA
Tajomstvo cesty života 615
DVADSIATA DEVIATA KAPITOLA
Niekoľko stručných objasnení o štruktúre a povahe Zóny Vymiestnenia 622
TRIDSIATA KAPITOLA
Nové Zjavenie v perspektíve 628

POSTSKRIPTUM

633
ZOZNAM CUDZÍCH SLOV 647

K čítaniu Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista sa odporúča pristupovať s pokorou a otvoreným srdcom, bez akýchkoľvek vlastných očakávaní s pozitívnym a dobrým úmyslom a motiváciou s cieľom dozvedieť sa Pravdu. Vtedy bude čitateľ skutočne požehnaný Pánom Ježišom Kristom a s múdrosťou pochopí, prijme a bude schopný postupne aplikovať všetko, čo je zjavené v týchto knihách.

Autorské práva týchto kníh patria iba Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo. Vo všeobecnosti tieto knihy sú vo verejnom užívaní, voľne a slobodne k dispozícii pre všetkých.