Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista

ÚVOD

Čítanie týchto Korolárií Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista si vyžaduje aby každý prípadný čitateľ tejto knihy spĺňal určité rozhodujúce, životne dôležité a významné podmienky. Tieto podmienky mi boli oznámené Slovom Pána Ježiša Krista dňa 17.apríla 1994. Sú nasledovné:

  1. Je absolútne nevyhnutné, aby každý prípadný čitateľ, kým bude túto konkrétnu knihu čítať, dôkladne poznal a chápal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, ktoré bolo publikované v roku 1992. Čiže, aby správne pochopil a realizoval, čo je popisované v týchto Koroláriách, potrebuje si prečítať najskôr Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.
  1. Nestačí len prečítať si a pochopiť Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. Najdôležitejšou a duchovne najpodstatnejšou podmienkou, ktorá má absolútnu platnosť, je to, aby Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista prijal a aby jeho princípy, pojmy, idey a zásady uviedol do praxe vo všetkých aspektoch svojho života ako pravé Slovo Pána Ježiša Krista.
  1. Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista musí byť prijaté a praktizované za podmienok úplnej a nespornej slobodnej vôle a slobodnej voľby každého prípadného čitateľa oboch týchto kníh, bez akéhokoľvek donucovania zvonka, bez akéhokoľvek nátlaku a požadovania zázrakov, znamení a podobných vonkajších faktorov, ktoré jedinca okrádajú o jeho/jej slobodnú vôľu a slobodnú voľbu; alebo bez pokusu niekomu či niečomu urobiť láskavosť. A musí to byť kvôli princípu, bez pripájania akýchkoľvek podmienok, kvôli poznaniu pravdy a kvôli jej praktizovaniu vo všetkých aspektoch svojho života, bez toho, aby sa niečo za to očakávalo.
  1. K čítaniu tejto knihy sa má pristupovať s otvorenou mysľou a srdcom, v čistote svojho pozitívneho úmyslu a so správnou motiváciou, kvôli tomu, aby sa každý stal lepšou, milujúcejšou, múdrejšou, súcitnejšou, odpúšťajúcejšou a milosrdnejšou bytosťou, kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, kvôli iným a kvôli sebe samému.
  1. Kvôli správnemu pochopeniu všetkého, čo je v tejto knihe doporučené a načrtnuté, je nevyhnutné nadobudnúť pocit vlastnej zodpovednosti a povinnosti skladať účty za výsledok čítania tohto materiálu a za jeho pochopenie, aplikáciu a interpretáciu. Každý sa má spoliehať na svoju vlastnú intuíciu a používať ju na overovanie, potvrdzovanie a zhodnocovanie všetkého, čo je v tejto knihe zjavované. Je teda absolútne nevyhnutné, aby každý čitateľ potvrdil, overil a zhodnotil všetky vyhlásenia v tejto knihe z pozície svojho vlastného vnútra, procesom svojho vlastného intuitívneho rozlišovania. Toto bude, samozrejme fungovať len a len vtedy, ak bude každý k tomuto faktoru pristupovať v čistote svojho srdca, kladúc správne otázky a dostávajúc správne odpovede v záujme odhalenia pravého Zdroja týchto zjavených Právd (plurál!), aby sa v srdci a mysli každého, čiže vo všetkých aspektoch jeho/jej života natrvalo ustanovilo Nebeské Kráľovstvo Pána Ježiša Krista.

Pokiaľ nebudú horeuvedené podmienky splnené, jedinec nebude schopný mať z čítania tejto knihy žiadny úžitok. A nielen to, ale čo je najdôležitejšie, výsledok takéhoto čítania  bez splnenia týchto podmienok sa môže stať pre takéhoto čitateľa duchovne ohromne nebezpečným. Nech si je teda každý prípadný čitateľ vedomý týchto faktov a nech sa na ich základe ohľadom toho, ako v tejto záležitosti postupovať, rozhodne múdro.

Dr. Peter D. Francuch

Santa Barbara, Kalifornia USA 

1 .júna 1997

Autorské práva týchto kníh patria iba Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo. Vo všeobecnosti tieto knihy sú vo verejnom užívaní, voľne a slobodne k dispozícii pre všetkých.