Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 2.diel

ÚVOD

Druhý diel tejto knihy pozostáva z 50 Dialógov s Pánom Ježišom Kristom. Boli zaznamenané tak, ako nasledujú a preto sa doporučuje, aby ich každý čítal tiež tak, ako nasledujú.

Niektoré Dialógy obsahujú témy, ktorým sa venovali predchádzajúce Dialógy, a preto by bez súvislosti s predchádzajúcimi Dialógmi bolo ťažké pochopiť, čo obsahujú.

Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista,

Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista a prvého dielu Dialógov s Pánom Ježišom Kristom.

Nakoľko ich filozofia a všetko, čo je v nich obsiahnuté, sa priamo týka tých troch kníh, bez predchádzajúceho čítania tých troch  kníh a bez dôkladného poznania a praktizovania toho, čo obsahujú, by nebolo možné nič v týchto Dialógoch správne pochopiť. Inak by len veľmi málo z toho, čím sa tieto Dialógy zaoberajú, dávalo zmysel.

A nielen to, ale ich čítanie bez predchádzajúceho oboznámenia sa s obsahom a bez prijatia obsahu predtým publikovaných troch kníh by v sebe skrývalo istú mieru duchovného nebezpečenstva.

Neznalosť alebo nepochopenie toho, čo tieto Dialógy obsahujú alebo čím sa zaoberajú, by mohlo viesť prípadného čitateľa k tomu, že by odmietol všetko, čo obsahujú.

Také odmietnutie v sebe skrýva možné odmietnutie duchovnej pravdy pochádzajúcej priamo z Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Osebe Absolútnou Pravdou. V tomto logickom zmysle sa môže odmietnutie obsahu týchto Dialógov rovnať odmietnutiu Pána Ježiša Krista.

Toto je zmienené duchovné nebezpečenstvo.

Samozrejme, na základe svojej slobodnej vôle a voľby môže každý prípadný čitateľ prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo je obsiahnuté nielen v týchto Dialógoch, ale aj v predchádzajúcich troch knihách spomenutých vyššie. Nikomu sa nič nevnucuje ani neukladá za povinnosť.

Aby sme však boli čestní a objektívni, úprimne treba každého varovať ohľadom  možných dôsledkov, výsledkov a následkov každej voľby v tomto ohľade. Hore uvedené podmienky a požiadavky sa plne týkajú aj akýchkoľvek ďalších dielov týchto Dialógov – ak vôbec nejaké v budúcnosti prídu.

Ďakujem vám za zváženie všetkého, čo je zjavované v týchto Dialógoch.

Dr. Peter D. Francuch

Santa Barbara, CA

  1. septembra 2000
Autorské práva týchto kníh patria iba Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo. Vo všeobecnosti tieto knihy sú vo verejnom užívaní, voľne a slobodne k dispozícii pre všetkých.