Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1.diel

ÚVOD

Prvý diel tejto knihy pozostáva zo 100 Dialógov s Pánom Ježišom Kristom. Boli zaznamenané tak, ako nasledujú, a preto sa doporučuje, aby ich každý čítal tiež tak, ako nasledujú.

Niektoré Dialógy obsahujú témy, ktorým sa venovali predchádzajúce Dialógy, a preto by bez ich súvislosti s predchádzajúcimi Dialógmi bolo ťažké pochopiť, čo obsahujú.

Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista.

Nakoľko ich filozofia a všetko, čo je v nich obsiahnuté, sa priamo týka tých dvoch kníh, bez predchádzajúceho čítania tých dvoch predchádzajúcich kníh a bez dôkladného poznania a praktizovania toho, čo obsahujú, by nebolo možné v týchto Dialógoch nič správne pochopiť.

Inak by len veľmi málo z toho, čím sa tieto Dialógy zaoberajú, dávalo zmysel. A nielen to, ale ich čítanie bez predchádzajúceho oboznámenia sa s obsahom a bez prijatia obsahu predtým publikovaných dvoch kníh by v

sebe skrývalo istú mieru duchovného nebezpečenstva. Neznalosť alebo nepochopenie toho, čo tieto Dialógy obsahujú alebo čím sa zaoberajú, by mohlo viesť prípadného čitateľa k tomu, že odmietne všetko, čo obsahujú.

V takom odmietnutí sa skrýva možné odmietnutie duchovnej pravdy pochádzajúcej priamo z Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Osebe Absolútnou Pravdou. V tomto logickom zmysle sa môže odmietnutie obsahu týchto Dialógov rovnať odmietnutiu Pána Ježiša Krista. Toto je zmienené duchovné nebezpečenstvo.

Samozrejme, na základe svojej slobodnej vôle a voľby môže každý prípadný čitateľ prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo je obsiahnuté nielen v týchto Dialógoch, ale aj v predchádzajúcich dvoch knihách uvedených vyššie.

Nikomu sa nič nevnucuje ani neukladá. Kvôli čestnosti a objektívnosti je však nutné úprimne varovať ohľadom možných dôsledkov, výsledkov a následkov akejkoľvek voľby v tomto ohľade.

Horeuvedené podmienky a požiadavky sa plne týkajú aj Druhého dielu týchto Dialógov.

Ďakujem vám za zváženie všetkého, čo je zjavované v týchto Dialógoch.

Dr. Peter D. Francuch

Santa Barbara, CA

  1. apríla 2000
Autorské práva týchto kníh patria iba Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo. Vo všeobecnosti tieto knihy sú vo verejnom užívaní, voľne a slobodne k dispozícii pre všetkých.